KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AGENCJA FOTOGRAFICZNA FotoFORTE tel 603- 194-628

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, obslugi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

3. Kategorie danych osobowych obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i aktualne zdjęcia.

4. Panstwa dane będą przechowywane i nie będą nikomu udostępniane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora - chyba, że Pan/Pani wyrazi sprzeciw perzeciwko przetwarzaniu danych.

5. Panstwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą

0. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 


© Copyright 2024 FotoFORTE.pl - All Rights Reserved

Best AI Website Maker